Có 1 kết quả:

dà gài mào

1/1

dà gài mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peaked cap
(2) service cap
(3) visor cap