Có 1 kết quả:

dà pán wěi

1/1

dà pán wěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greater racket-tailed drongo (Dicrurus paradiseus)