Có 1 kết quả:

dà zǐ xiōng yīng wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Lord Derby's parakeet (Psittacula derbiana)