Có 1 kết quả:

dà yì lǐn rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

devotion to righteousness that inspires reverence (idiom)