Có 1 kết quả:

dà ér wú dàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) grandiose but impractical (idiom)
(2) large but of no real use