Có 1 kết quả:

dà dù zi

1/1

dà dù zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pregnant
(2) potbelly
(3) big eater