Có 1 kết quả:

dà néng

1/1

dà néng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

toàn năng, có mọi khả năng, có quyền lực to lớn

Từ điển Trung-Anh

almighty