Có 1 kết quả:

dà nǎo

1/1

dà nǎo

giản thể

Từ điển phổ thông

phần đại não ở đầu

Từ điển Trung-Anh

(1) brain
(2) cerebrum