Có 1 kết quả:

dà xīng tǔ mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to carry out large scale construction