Có 1 kết quả:

dà bān Niè pán jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nirvana sutra