Có 1 kết quả:

dà guī mó

1/1

dà guī mó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) large scale
(2) extensive
(3) wide scale
(4) broad scale