Có 1 kết quả:

dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

weapons of mass destruction