Có 1 kết quả:

dà tà bù

1/1

dà tà bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in big strides
(2) (fig.) in giant steps