Có 1 kết quả:

dà gāng qín

1/1

dà gāng qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grand piano