Có 1 kết quả:

dà qián

1/1

dà qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high denomination of banknotes or coins
(2) lots of money
(3) a big sum (e.g. a bribe)

Một số bài thơ có sử dụng