Có 1 kết quả:

dà guō fàn

1/1

dà guō fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. big rice pan
(2) communal feeding
(3) fig. egalitarianism (equal treatment for everyone in same institution)