Có 2 kết quả:

Dà lùdà lù

1/2

Dà lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mainland China (reference to the PRC)

dà lù

giản thể

Từ điển phổ thông

phần đất liền của Trung Quốc

Từ điển Trung-Anh

(1) continent
(2) mainland
(3) CL:個|个[ge4],塊|块[kuai4]