Có 1 kết quả:

dà lù kuài

1/1

dà lù kuài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continental plates (geology)