Có 1 kết quả:

dà lù xìng qì hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

continental climate