Có 1 kết quả:

dà lù jià

1/1

dà lù jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continental shelf