Có 1 kết quả:

dà lù piāo yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

continental drift