Có 1 kết quả:

dà duì

1/1

dà duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) group
(2) a large body of
(3) production brigade
(4) military group