Có 1 kết quả:

dà nàn bù sǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to just escape from calamity