Có 1 kết quả:

dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

one is bound for good fortune after surviving a great disaster (proverb)