Có 1 kết quả:

dà xiǎn shēn shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) fully displaying one's capabilities