Có 1 kết quả:

dà cān

1/1

dà cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) great meal
(2) banquet