Có 1 kết quả:

dà mà

1/1

dà mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rain curses (on sb)
(2) to let sb have it
(3) to bawl sb out