Có 1 kết quả:

dà lín dá mǎ hǎ yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 大鱗大麻哈魚|大鳞大麻哈鱼[da4 lin2 da2 ma2 ha3 yu2]