Có 1 kết quả:

dà yú dà ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dishes with generous amounts of meat and fish
(2) lavish meal