Có 1 kết quả:

dà huáng yú

1/1

dà huáng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Croceine croaker (Pseudosciaena crocea), a fish popular in Cantonese cooking