Có 1 kết quả:

dà líng

1/1

dà líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

older (than average in a group, at school, for marriage etc)