Có 1 kết quả:

dà líng qīng nián ㄉㄚˋ ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

young people in their late 20s or older who are still unmarried