Có 1 kết quả:

tiān shàng xià dāo zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. knives rain down from the sky (idiom)
(2) fig. (even if) the sky crumbles