Có 1 kết quả:

Tiān shǐ bào xǐ jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Annunciation (Christian festival on 25th March)
(2) Lady day