Có 1 kết quả:

tiān dōng xiān àn

1/1

tiān dōng xiān àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

asparagine (Asn), an amino acid