Có 1 kết quả:

tiān xuán dì zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the sky spins, the earth goes round (idiom); giddy with one's head spinning
(2) fig. huge changes in the world

Một số bài thơ có sử dụng