Có 1 kết quả:

tiān xuán

1/1

tiān xuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beta Ursae Majoris in the Big Dipper