Có 1 kết quả:

tiān chuāng

1/1

tiān chuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hatchway
(2) skylight
(3) sun roof

Một số bài thơ có sử dụng