Có 1 kết quả:

tiān dào chóu qín

1/1

tiān dào chóu qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heaven rewards the diligent. (idiom)