Có 1 kết quả:

Tài gǔ zhòu

1/1

Tài gǔ zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Archaean (geological eon before 2500m years ago)