Có 1 kết quả:

tài shǐ lìng

1/1

tài shǐ lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

grand scribe (official position in many Chinese states up to the Han)