Có 1 kết quả:

Tài zǐ shí sān fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) thirteen peaks of Meri snow mountains in Diqing Tibetan autonomous prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州[Di2 qing4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
(2) also written 梅里雪山[Mei2 li3 xue3 shan1]