Có 1 kết quả:

Tài zǐ gǎng

1/1

Tài zǐ gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Port-au-Prince, capital of Haiti