Có 1 kết quả:

tài zǐ dǎng

1/1

tài zǐ dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

princelings, descendants of senior communist officials (PRC)