Có 1 kết quả:

Tài tián

1/1

Tài tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ohta or Ōta (Japanese surname)