Có 1 kết quả:

tài yáng chuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sun window
(2) sun roof (of car)