Có 1 kết quả:

tài yáng hēi zǐ zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

sunspot cycle