Có 1 kết quả:

tài yáng shén jīng cóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

solar plexus chakra