Có 1 kết quả:

Tài lǔ gé zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan