Có 1 kết quả:

fū chàng fù suí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fig. the man sings and the woman follows
(2) fig. marital harmony